Nebezpečné jeepy aneb peripetie s bezpečnostním materiálem

 

 

 

Od počátku roku se mezi kluby vojenské historie šíří panika, že stát zahrnul jejich miláčky mezi přísně střežený bezpečnostní materiál a kdo nemá doma železobetonový atomový kryt, tak ho může rovnou sešrotovat.

 

Protože Rangers lead the way, tak se pokusíme nastalou situaci objasnit. Skutečně od 1. ledna 2014 platí nový zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem, který je doprovázen prováděcími vyhláškami č. 407/2013 Sb., o členění bezpečnostního materiálu a dále vyhláška č. 376/2013 Sb., o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu. Bezpečnostní materiál je členěn do celkem 11 skupin počínaje vojenskou municí, přes vojenská vozidla, tanky, letadla až po laserová zařízení.

 

Bohužel zákonodárce si neuvědomil, že pojatou definicí bezpečnostního materiálu zasáhne také kluby vojenské historie a to nad míru akceptovatelnou. Ne příliš jasnou definicí parlament zamotal hlavu mnoha hrdým majitelům starých veteránů a dosti nám zkomplikoval život. Ne všechny černé scénáře jsou pravdivé, ale nelze situaci podceňovat.

 

Vojenská vozidla

 

V žádném případě nechci podceňovat materiální vybavenost klubů, ale valné většiny z nás se týká skupina č. 4, tj. vojenská vozidla a jejich součástí, které zvyšují odolnost vozidla. Při prvním čtení se každý musí vyděsit, vždyť přece ten jeho 70 letý staříček willys je vozidlo speciálně konstruované pro vojenské účely. Na základě přímého dotazu člena našeho klubu Dundeeho na Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, jsme obdrželi tuto odpověď:

 

Odpověď ministerstva potvrzuje, že tato technika nevykazuje znaky zařazení do bezpečnostní skupiny dle vyhlášky č. 407/2013 Sb. a zákona č. 229/2013 Sb. Avšak platí to pouze tehdy, pokud se jedná o terénní vojenská vozidla, která nenesou prvky speciálních konstrukcí pro vojenské účely – nejsou zde prvky balistické ochrany osádky, speciální výztuže, podpěry a lafetace, speciální osvětlení v neviditelné části spektra, pneu speciálních typů, konstruované jako neprůstřelné a pancéřování velmi důležitých částí vozidla. 

 

Můžeme z toho dovodit pozitivní závěr. Jestliže máte vojenského Jeepa, Dodge, GMC, či jiného miláčka, tak toto vozidlo samo osobě není bezpečnostním materiálem ve smyslu shora uvedeného zákona. A můžete s ním jezdit dál.

 

 

Lafetace a podpory zbraní

 

Jak již vyplývá z citovaného vyjádření MPO a také z textu vyhlášky, lafetace je tzv. součást speciálně konstruovaná pro vojenské účely, a tudíž podléhá režimu zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, konkrétně pak skupina 4. Nic nového, lafety byly bezpečnostní materiál i podle předchozího zákona.

 

Nyní se již musíme chovat v souladu se zákonem a na příslušném odboru Policie České republiky požádat o registraci k nakládání s bezpečnostním materiálem. Není to nic komplikovaného, a pokud je člověk bezúhonný, tak by neměl být problém tuto registraci obdržet.

Máte – li tedy bezpečnostní materiál, doporučuji, abyste si zařídili na příslušném oddělení Policie registraci.

 

V případě, že nakládáte s bezpečnostním materiálem, musíte splňovat podmínky pro jeho uložení. A zde již nastává problém, který však není dle mého názoru tak černý, jak bývá někdy prezentován.

 

Bezpečnostní materiál skupiny 4 musí být zabezpečen některým z těchto způsobů:

 

 • mechanické zábranné prostředky kategorie I + kamerový systém
 • mechanické zábranné prostředky kategorie I + elektronicky zabezpečovací systém, v praxi to značí alarm + PCO

Kategorie I znamená:

 

 • zabezpečení dle ust. § 2 odst. 1 až 5 vyhlášky č. 376/2013 Sb., o uložení BM
 • může to být kterýkoliv odstavec z uvedeného paragrafu vyhlášky
 • v praxi přichází v úvahu toliko odst. 5, tj.:
  • uzamčené zařízení, neoddělitelně ukotvené do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu
   • sloužící k zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu jeho znehybněním, uzamčením nebo jiným znemožněním manipulace s bezpečnostním materiálem,
   • zabraňující vyjmutí jakékoli podstatné součástky uloženého bezpečnostního materiálu.

 

Jsou diskuze, zda umístěním lafety na vozidlo se z celého vozidla stává bezpečnostní materiál. Domnívám se, že pokud toto je oddělitelné připojení (šrouby), tak nikoliv. Dále jsou diskuze, zda musí být splněny obě podmínky pro uložení nebo pouze jedna. Jsem toho názoru, že tyto podmínky jsou samostatné, čili buďto a) nebo b). Dále se hovoří v ust. § 1 odst. 1 vyhlášky o uložení BM říká, že Technické provedení stanovených technických požadavků na zabezpečení bezpečnostního materiálu musí odpovídat zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu s ohledem na jeho množství, povahu a rizika spojená s jeho uložením. Z tohoto logicky plyne, že jiný rozsah je na tank a 10 nových lafetací a jiný rozsah je na 1 lafetaci z IIWW.

 

Z uvedeného podle mého právního názoru vyplývá, že je dostačující ukotvit lafetu pomocí řetězu do betonové podlahy a mít garáž / obývák / stodolu napojenou na PCO nebo jednu IP kameru, která mi běží na mobil.

 

Na pár svařených trubek, které z dálky připomínají lafetu a o jejich pevnosti nejsou přesvědčení ani polští svářeči, by však zákon dopadat neměl.  

 

 

 

 

A co tanky?

 

Tady je situace trochu komplikovanější. Podle vyhlášky o členění BM spadají do skupiny 5, ovšem v pouze v případě, že se na ně vztahuje příslušná mezinárodní smlouva. Tou je Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s. V článku III. odst. 1) písm. C) se uvedená smlouva nevztahuje na techniku, která patří do historických sbírek.

Takže pokud máte historickou sbírku ve smyslu uvedené mezinárodní smlouvy, tak pravděpodobně nemáte bezpečnostní materiál skupiny 5. Nicméně každý tank má podpěru zbraní – lafetu, tudíž spadne do skupiny 4, a situaci jsme již popsali výše.

 

Máte – li tank, obrněné vozidlo či něco obdobného, zajistěte si registraci k nakládání s bezpečnostním materiálem. Jestli skupinu 4 nebo 5, to již záleží na vás a výkladu příslušného policisty nebo soudu.

 

 

….co říci závěrem?

 

Bohužel nám to zákonodárce moc neulehčuje. Málokdo chápe našeho koníčka, kdy sami, bez jakýchkoliv subvencí dáváme značné finanční prostředky do zachování kusu historie. A teď do toho spadne takovýto úřední šiml.

 

Musíme se však smířit s tím co je a podle toho se zachovat.

 

Vozidla:

 • pokud vozidlo nenese speciální vojenskou výbavu, tak nejsou bezpečnostním materiálem;
 • Jeep, Dodge, GMC, Land Rover Lightweight a další vozidla nespadají do režimu bezpečnostního materiálu;

Lafety:

 • originály lafet a podpor zbraní jsou bezpečnostní materiál skupiny 4 a je nutné mít registraci k nakládání s tímto materiálem;
 • požádejte o registraci na příslušném oddělení Policie České republiky pro skupinu 4;
 • zabezpečte a nakládejte s těmito v souladu se zákonem a příslušnými vyhláškami;
 • můj právní názor co je a není dostačující je uveden shora. Jestli je správný? Jsem o tom přesvědčen, nicméně jedinou a konečnou odpověď na správnost výkladu dá až soud v případě sporu. Je tedy na uvážení každého z vás, zda se tímto budete řídit a zda ponesete riziko s tím spojené. 

Tanky a obdobná vozidla:

 • požádejte o registraci na příslušném oddělení Policie České republiky pro skupinu 4 a doporučoval bych i skupinu 5;
 • zabezpečte a nakládejte s těmito v souladu se zákonem a příslušnými vyhláškami;

 

 

 

Co však musíme udělat všichni, je pokusit se tuto situaci napravit. Členění bezpečnostního materiálu je nutné změnit, resp. vyloučit působnost daného zákona na historická vozidla přímo, bez nutnosti komplikovaného výkladu.

 

Využijme veškerého možné tlaku, který máme, aby z vyhlášky byla přímo vyčleněna historická vozidla, tj. tak, která splňují podmínky veteránů.

 

Má – li někdo možnost pozitivně lobbovat za naši věc, učiňte tak.

 

Prosazujeme možnost vlastnit historická vozidla bez jakéhokoliv omezení.