Dokumenty k prodložení testací

Auta

Foto vozu              levo – přední ( jako na průkazu)

                               Pravo – zadní  ( jako na průkazu)

Foto motorového prostoru

Foto číslo motoru

Foto číslo šasi

Foto tachometru

Foto interiéru

Moto

Foto moto         levá strana ( jako na průkazu)

                            Pravá strana ( jako na průkazu)

Foto číslo motoru

Foto číslo šasi

Přívěsná vozidla

Foto               levo – přední ( jako v průkazu)

                       Pravo – zadní ( jako v průkazu)

Foto číslo šasi

Číslo krajské testace

Číslo průkazu (zelený)

 

VŠE ZASLAT V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA E-MAIL.

ocr.testace@gmail.com

 

 


 

Pokud jste z Prahy a Váš průkaz historického vozidla Vám již neumožňuje zapsat další testaci, nový průkaz Vám vydá na Bohdalci p. Hlaváč tel 267 107 422.

Potřebujete fotky, malý techničák, starý průkaz hist. vozidla a u p. Hlaváče, se pak vyplní žádost o výměnu.

 

Vyhláška 144 o historic. vozidlech

VYHLÁŠKA ze dne 25. dubna 2012, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu,způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168//1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297//2009 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 4, § 79b odst. 7 a § 79c odst. 4 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, se mění
takto: 1. Na konci textu nadpisu vyhlášky se doplňují slova „a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel“. 2. V § 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:„f) způsob a podmínky testování silničního vozidla,
které je registrováno v registru silničních vozidel (dále jen „silniční vozidlo“), g) vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla, h) vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.“.
3. V § 6 odst. 6 se slova „Pověřená právnická“ nahrazují slovem „Právnická“.
4. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní: „§ 6a


Testování silničního vozidla
(1) Testování silničního vozidla provádí právnická osoba prostřednictvím svých pověřených klubových testovacích komisí.
(2) Právnická osoba poskytne místně příslušnému úřadu seznam členů svých pověřených klubových testovacích komisí s jejich podpisovými vzory a doloží
rozsah oprávnění pro testování silničních vozidel.
(3) Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů svých pověřených klubových testovacích komisí pro testování silničních vozidel.
(4) Testování silničních vozidel probíhá jako jednostupňové klubové testování silničních vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla.
(5) Výsledek testování silničního vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení testování historického vozidla. Testování je platné vždy do 31. května
následujícího roku. Právnická osoba předá místně příslušnému úřadu nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku seznamy vozidel, která prošla kladným testováním.
(6) Pokud silniční vozidlo při testování nesplňuje podmínky mezinárodního technického kódu nebo mezinárodních sportovních řádů, testování se ukončí.
Právnická osoba vede přehled neúspěšného testování silničních vozidel.
(7) Pro testování silničního vozidla se použijí body 2 až 7 přílohy č. 6 této vyhlášky obdobně.
(8) Vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky a vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou
původnost je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky.“.

 

Celé znění vyhlášky včetně formulářů

viz odkaz Vyhláška ze dne 25.4.2012, kterou se mění vyhláška č.355